• porady prawne
 • sporządzanie pism procesowych w toku postępowania karnego (m.in. wnioski dowodowe, zażalenia, apelacje)
 • pełna obsługa postępowania karnego (udział w czynnościach obrończych) przed organami ścigania - Prokuratury, Policji, Straży Granicznej, Urzędu Celnego, Urzędu Skarbowego
 • obrona przed Sądami powszechnymi we wszystkich sprawach karnych, o zbrodnie przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu, wolności i przestępstwa, w tym:
  wypadki drogowe
  rozboje, wymuszenia, oszustwa
  przestępstwa seksualne, narkotykowe, przeciwko zdrowiu, zniszczenie i kradzież mienia, fałszerstwa, groźby karalne, znęcanie i zniesławienie, przestępstwa komputerowe
 • obrona w sprawach prywatno-skargowych, w postępowaniach uproszczonych, przyśpieszonych, o wykroczenia i z subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przed Sądami i dochodzenie (na ich rzecz) zadośćuczynienia, nawiązek, naprawienia szkody lub ochrony prawnej wynikającej z środków karnych,
 • obrona po wyroku, w postępowaniu karno-wykonawczym o odroczenie lub przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz w postępowaniu o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

obsługa adwokacka w zakresie:

 • wniosków o otwarcie i ogłoszenie testamentu, przyjęcia lub odrzucenia spadku, zrzeczenia się dziedziczenia
 • prowadzenie spraw przed Sądami o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie wszystkich podstaw spadkobrania (z testamentu lub z ustawy)
 • unieważnienie testamentu ustnego
 • roszczenia o zapłatę zachowku
 • dział spadku (podział masy spadkowej) pomiędzy spadkobiercam
 • porady prawne

kompleksowa obsługa spraw:

 • o rozwód, separację
 • o unieważnienie małżeństwa
 • zniesienie ustroju wspólności majatkowej małżeńskiej
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • o alimenty, w tym podwyższenie, obniżenie, ustanie obowiązku alimentacyjnego
 • pozbawienie, ograniczenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • uregulowanie miejsca pobytu małoletniego dziecka i kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • postępowanie o ubezwłasnowolnienie
 • obrona w sprawach przestępczości nieletnich
 • porady prawne
 • sporządzanie pism procesowych (sądowych)
 • opracowywanie porozumień rodzicielskiach w przedmiocie władzy rodzicielskiej

  PLUS SPRAWY CYWILNE
 • o podział majątku wspólnego (dorobkowego) rozwiedzionych małżonków
 • rozliczenia majątkowe konkubentów

Stosuję dwa sposoby rozliczania się z Klientami za świadczone na ich rzecz usługi stosownie do charakteru zleconej sprawy. Płatność gotówką lub przelewem na rachunek bankowy. Wynagrodzenie pobierane jest z góry lub w ratach i powiększane o 23% VAT.